Uložit do nákupního seznamu
Vytvořte nový nákupní seznam

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INTERNETOVÝ OBCHOD UPLEDERCZ

OBSAH:

 • OBECNÁ USTANOVENÍ
 • ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DAT
 • ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 • PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 • PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 • PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ
 • COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKÁ
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro uživatele služeb ani zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla pro zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o použití cookies a analytické nástroje v online obchodě.
1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je ARTUR BOJKO podnikající pod názvem LIGHT MOBIL ARTUR BOJKO zapsaný v Centrálním Registru a Informacích o Hospodářské Činnosti Polské Republiky vedeném ministrem odpovědným za hospodářství, který má: adresu místo podnikání: ul. Boguchwał 16/9, 71-530 Szczecin Poland a adresa pro doručování: ul. Lubczyńska 44, 70-896 Załom, IČO 8513031576, DOČ 365178502, e-mailová adresa: shop@upleder.com, telefonní číslo: 0048603046832 - dále jen „Správce“ a zároveň Poskytovatel služeb Obchod a Prodávající.
1.3. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem vedou k nemožnosti uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech Internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných zákonných ustanovení ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a neposkytnutí osobních údajů budou bránit Správci v plnění těchto povinností.
1.5. Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá a dbá na to, aby jím shromážděné údaje: (1) byly zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro specifikované zákonné účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; (3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávat ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávat způsobem zajišťujícím přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným, popř. nezákonné zpracování a náhodná ztráta, zničení nebo poškození vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.
1.6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto předpisem a být schopen to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
1.7. Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.

2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a v rozsahu, v jakém - je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů ; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li subjektem údajů dítě.
2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existenci alespoň jednoho ze základů uvedených v bodě 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Uživatelů Služby a Zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v další části zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.1. Vždy, když účel, základ a období, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z akcí provedených daným Uživatelem Služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě.
3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, na základě a po dobu uvedených v tabulce níže:

 • Účel zpracování dat
 • Právní základ pro zpracování údajů
 • Doba uložení dat

Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo jednání na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv
čl. 6 odst. 1 1 lit. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů, před uzavřením smlouvy
Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému ukončení uzavřené Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb.

Přímý marketing

čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v péči o zájmy a dobrou image Správce, jeho Internetového obchodu a ve snaze prodávat Produkty
Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z důvodu ekonomické činnosti Správce. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).
Správce nesmí zpracovávat údaje za účelem přímého marketingu v případě účinné námitky v tomto ohledu ze strany subjektu údajů.

Marketing

čl. 6 odst. 1 1 lit. a) Nařízení GDPR (souhlas) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správcem
Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

Vyjádření názoru Zákazníka k uzavřené Kupní smlouvě

čl. 6 odst. 1 1 lit. a) Nařízení GDPR - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru
Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

Evidence příjmů

čl. 6 odst. 1 1 lit. c) Nařízení GDPR v souvislosti s žert. 86 § 1 Daňového Řádu, tj. ze dne 17. ledna 2017 (Sbírka Zákonů z roku 2017, bod 201) - zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce
Údaje jsou uchovávány po dobu, kterou ukládá zákon ukládat správci daňové knihy (do uplynutí promlčecí lhůty pro daňovou povinnost, pokud daňové zákony nestanoví jinak).

Zjišťování, vyšetřování nebo obhajoba nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny vůči správci
čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve zjišťování, šetření nebo obhajobě nároků, které mohou být Správcem uplatněny nebo které mohou být vůči Správci uplatněny

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci uplatněny (základní promlčecí doba pro nároky vůči Správci je šest let).
Používání webových stránek Internetového obchodu a zajišťování jejich správného fungování
čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a údržbě webových stránek Internetového obchodu

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z důvodu ekonomické činnosti Správce. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

Vedení statistik a analýzy návštěvnosti v internetovém obchodě

čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve vedení statistik a analýze návštěvnosti v Internetovém obchodě za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodej Produktů

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z důvodu ekonomické činnosti Správce. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

4.1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.
4.2. Osobní údaje mohou být Správcem předány do třetí země, přičemž Správce zajišťuje, že v tomto případě tak bude činěno ve vztahu k zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany – v souladu s Nařízením GDPR, a subjekt údajů má možnost získat kopii jeho údajů. Správce poskytuje shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
4.3. Předávání údajů Správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení.
4.4. Osobní údaje uživatelů služby a zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
4.4.1. dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé / subjekty obsluhující sklad a / nebo proces expedice - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení Produktu poštou nebo kurýrem, Správce poskytuje Zákazníkovi shromážděné osobní údaje vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na objednávku Správce, a pokud se zásilka uskutečňuje z externího skladu - subjektu provozujícímu sklad a/nebo expediční proces - v rozsahu nezbytném pro doručení Produktu Zákazníkoví.
4.4.2. subjektům obsluhujícím elektronické platby nebo platební kartou - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetový obchod na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Zákazníkem.
4.4.3. poskytovatelé služeb poskytující Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat obchodní činnost, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb prostřednictvím něj poskytovaných (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, elektronické pošty a hostingu poskytovatelé a poskytovatelé softwaru pro správu softwaru) společnost a poskytující Správci technickou pomoc) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
4.4.4. poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu na jeho základě jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
4.4.5. poskytovatelé sociálních pluginů, skriptů a jiných podobných nástrojů umístěných na stránkách Internetového obchodu, umožňující prohlížeči osoby navštěvující webové stránky Internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů výše uvedených pluginů (např. přihlášení pomocí přihlašovací údaje na stránku sociální sítě) a předávání osobních údajů návštěvníka dodavatelům za tímto účelem, včetně:
4.4.5.1. Facebook Ireland Ltd. - Správce používá sociální pluginy Facebooku na webových stránkách internetového obchodu (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů Facebook.com), a proto shromažďuje a poskytuje osobní údaje Příjemce služby pomocí webových stránek online obchodu společnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů dostupnými zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o aktivitách v internetovém obchodě webové stránky – včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu využívání služeb – bez ohledu na to, zda má Příjemce služby účet na Facebooku a je přihlášen na Facebooku).
4.4.5.2. Hotjar Ltd. – Správce používá pluginy Hotjar.com na webových stránkách internetového obchodu, a proto shromažďuje a poskytuje osobní údaje Příjemce služby pomocí webových stránek online obchodu společnosti Hotjar Ltd. (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Evropa, +1 (855) 464-6788, podpora @ hotjar.com) v rozsahu a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů dostupnými zde: https://www.hotjar .com/legal/policies / privacy / (tyto údaje zahrnují informace o aktivitách na webových stránkách internetového obchodu – včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu využívání služeb).
4.4.5.2. Sales Intelligence sp.z o.o. - Správce používá pluginy webu Nokaut.pl na webu Internetového obchodu, a proto shromažďuje a poskytuje osobní údaje Příjemce služby pomocí webu Internetového obchodu společnosti Sales Intelligence sp.z o.o. (Sales Intelligence sp. Z oo, se sídlem v Gdyni (81-526), ​​​​ul. Jodłowa 1/3, KRS: 0000847644, NIP: 7010360301, REGON: 146393710) v rozsahu a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů dostupnými zde : https: / /salesintelligence.pl/polityka-prywatnosci/ (tyto údaje zahrnují informace o aktivitách na webových stránkách internetového obchodu – včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu používání služeb).
4.4.5.2. Ceneo.pl sp.z o.o. - Správce používá pluginy webu Ceneo.pl na webu Internetového obchodu, a proto shromažďuje a poskytuje osobní údaje Příjemce služby pomocí webu SCeneo.pl sp.z o.o. (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 525-26-74-781, REGON 365338986) v rozsahu a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů dostupnými zde: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies/ (toto údaje zahrnují informace o aktivitách na webových stránkách Internetového obchodu – včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu využívání služeb).

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

5.1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 sekund 1 a 4 Nařízení GDPR a - alespoň v těchto případech - relevantní informace o pravidlech pro jejich přijímání, jakož i o smyslu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace o možném profilování.
5.2. Správce může využívat profilování pro účely přímého marketingu v Internetovém obchodě, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se nevztahují na uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani na možnost využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby popř. navržení lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. I přes profilování se daný člověk svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu, nebo lepší podmínky a nakoupí v Internetovém obchodě.
5.3. Profilování v E-shopu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na webu E-shopu, např. přidáním konkrétního Produktu do košíku, procházením konkrétní produktové stránky v E-shopu nebo analýzou předchozí historie nákupy v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce disponuje osobními údaji dané osoby, aby je mohl zaslat, např. kód slevy.
5.4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

6.1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmazaní (dále jen „právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má také právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.
6.2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 sekund 2 lit. a) Nařízení GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
6.3. Právo podat stížnost dozorovému orgánu - osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost dozorovému orgánu způsobem a způsobem stanoveným v ustanoveních Nařízení GDPR a polských právních předpisů, zejména zákon o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 sec. 1 lit. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně platných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjištění, šetření popř. hájení nároků.
6.5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro tyto účely marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém se zpracováním souvisí k takovému přímému marketingu.
6.6. Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě Zásad ochrany osobních údajů můžete Správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře. k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALÝZÁCH

7.1. Cookies (cookies) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně návštěvníka webové stránky Internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo v paměti chytrého telefonu). karta – v závislosti na zařízení, které návštěvníci našeho internetového obchodu používají). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, lze nalézt mimo jiné. zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Soubory cookie, které lze odesílat webem internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:
Vzhledem k jejich dodavateli:

 1. vlastní (vytvořený webem Internetového obchodu Správce) a
 2. patřící osobám / třetím stranám (jiným než Správce)
  Vzhledem k době jejich uložení na zařízení osoby navštěvující webovou stránku Internetového obchodu:
 3. relace (uložená do odhlášení z Internetového obchodu nebo vypnutí webového prohlížeče) a
 4. trvalé (uložené po stanovenou dobu, definovanou parametry každého souboru nebo dokud nejsou ručně smazány)

Vzhledem k účelu jejich použití:

 1. nezbytné (umožňující správné fungování webových stránek internetového obchodu),
 2. funkční / preferenční (umožňující přizpůsobení webu Internetového obchodu preferencím návštěvníka webu),
 3. analytické a výkonnostní (shromažďování informací o tom, jak používat webovou stránku internetového obchodu),
 4. marketing, reklama a sociální sítě (shromažďování informací o osobě navštěvující webovou stránku internetového obchodu za účelem zobrazování personalizovaných reklam této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek internetového obchodu, jako jsou sociální sítě sítí

7.3. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující konkrétní účely:

Účely používání cookies v Internetovém obchodě Správce
identifikace zákazníků jako přihlášených do internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni (nezbytné soubory cookie)
zapamatování produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky (nezbytné soubory cookie)
zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory cookie)

přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce služby (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace využívání webových stránek Internetového obchodu (funkční / preferenční soubory cookie)
vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat webovou stránku internetového obchodu (statistické soubory cookie)
remarketing, tj. výzkum chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, dále když navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamní a sociální cookies)

7.4. Zkontrolovat v nejoblíbenějších webových prohlížečích, které soubory cookie (včetně doby provozu souborů cookie a jejich dodavatele) jsou aktuálně zasílány webem Internetového obchodu, je možné následujícím způsobem:
V Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo, (2) přejděte na kartu „Cookies“.
Ve Firefoxu:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo, (2) přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“, (3) klikněte na „Soubory cookie pro sledování napříč weby“, „Sledování sociálních sítí“ nebo „Obsah ze sledovačů"
V Internet Exploreru:
(1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti Internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na kartu "Nastavení", (5) klikněte na " Pole Zobrazit soubory
V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo, (2) přejděte na kartu „Cookies“.
v prohlížeči Safari:
(1) klikněte na nabídku „Předvolby“, (2) přejděte na kartu „Soukromí“, (3) klikněte na pole „Spravovat data webových stránek“
Bez ohledu na prohlížeč pomocí nástrojů dostupných například na webu: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/
7.5. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Každý má možnost definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání Cookies – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkcionality Internetového obchodu (např. projít objednávkou přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si produktů v košíku během dalších kroků zadávání objednávky).
7.6. Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naším Internetovým obchodem - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):
v prohlížeči Chrome
v prohlížeči Firefox
v Internet Exploreru
v prohlížeči Opera
v prohlížeči Safari
v prohlížeči Microsoft Edge
7.7. Správce může v internetovém obchodě používat Google Analytics, služby Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají správci udržovat statistiky a analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděná data jsou zpracovávána v rámci výše uvedených služeb za účelem generování statistik užitečných při správě internetového obchodu a analýze provozu v internetovém obchodě. Tyto údaje jsou souhrnné. Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v E-shopu shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a média získávání návštěvníků E-shopu a způsob jejich chování na webu E-shopu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují. , IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.
7.8. Dané osobě je možné jednoduše zablokovat sdílení informací o své aktivitě na webu Online Store s Google Analytics - za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče od společnosti Google Ireland Ltd. dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.9. Správce může v internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit efektivitu reklam a zjišťovat, jaké akce provádějí návštěvníci Internetového obchodu, a také zobrazovat těmto lidem relevantní reklamy. Podrobné informace o fungování Facebook Pixel naleznete na následující internetové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.10. Správa provozu Pixelu od Facebooku je možná prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vyzývá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online obchod správce.


pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel